Miljø

Et godt miljø er vores hjertesag

Miljøledelse er noget, vi tager alvorligt. Vi tænker på det omgivende samfund, på vores arbejdsplads, på vores leverandører og vores kunder. Det er helt naturligt for enhver medarbejder hos Johnsen Graphic Solutions A/S at arbejde efter de retningslinier og procedurer, der er med til at gøre os til en miljøbevidst og -ansvarlig virksomhed.

Fokus på miljøet

Vores status som EMAS-certificeret virksomhed er din garanti for, at vi er troværdige i den miljøinformation, vi stiller til rådighed. Vi skal hvert år dokumentere vores miljøindsats overfor en uafhængig, ekstern kontrol, og vi udarbejder hvert år en miljøredegørelse, der skal offentliggøres. Miljømærkning er dog ikke nok i sig selv. I kraft af vores kvalitetsstyring samt vores LEAN-baserede produktionstilgang, optimerer vi hele tiden vores ressourceforbrug. Det giver også indlysende miljømæssige gevinster.

Se vores Miljøredegørelse her

Se vores National Pioneer anerkendelse fra EMAS her

Vi lægger en plan - og holdes op på målene

Hvert år ud­ar­bej­der vi en EMAS III mil­jø­re­de­gø­rel­se. Redegørelsen er en do­ku­men­ta­tion af ind­sat­sen, som nøje gen­nem­gås af den uaf­hæn­gi­ge or­ga­ni­sa­tion Det Norske Ve­ri­tas. De gen­nem­fø­rer en om­fat­ten­de kon­trol, der bl.a. in­de­bæ­rer en nøje gen­nem­gang af mil­jø­re­de­gø­rel­sen. Des­u­den er vi un­der­lagt et virk­som­heds­be­søg af en af Det Norske Ve­ri­tas kon­su­len­ter, hvor til­fæl­digt ud­valg­te me­d­ar­bej­de­re høres om deres viden om den dag­li­ge mil­jøind­sats.
"Det virker som en na­tur­lig del af me­d­ar­bej­der­nes hver­dag. Virk­som­he­den er i stand til at opnå mærk­ba­re re­sul­ta­ter på mil­jø­om­rå­det. Ge­ne­relt er der tale om en yderst vel­fun­ge­ren­de virk­som­hed," siger Ole Lundis, konsultent hos Norske Ve­ri­tas.