Historie

Lige siden star­ten i 1951 har Jo­hn­sen taget ud­gangs­punkt i ”at kunne se en løs­ning på kun­dens udfordringer”. Grund­læg­ge­ren P.S. Jo­hn­sen havde gå-på-mo­det og den know-how, der skulle til for at komme kunder­ne i møde og klare op­ga­ven, en­kel­te gange også uden på for­hånd at kende hel­heds­løs­nin­gen ned til mind­ste de­tal­je.

Succes skal måles i det daglige arbejde

Det er den pio­nerånd og figh­ter­vil­je, som fort­sat driver værket og sætter os i stand til at levere kom­plet­te og kva­li­fi­ce­re­de kom­mu­ni­ka­tions­løs­nin­ger. Vi har altid ar­bej­det på at forstå vores kun­ders for­ret­ning og til­by­de skræd­der­sy­e­de løs­nin­ger, som bygger på ind­sigt og vær­di­ska­bel­se. Det hand­ler om at få hver­da­gen til at fun­ge­re op­ti­malt, smar­te­re, enk­le­re, hur­ti­ge­re, mere ef­fek­tivt og ren­ta­belt. I dag sikres den fort­sat­te ud­vik­ling i virk­som­he­den af P.S. Jo­hn­sens søn Steen Jo­hn­sen. Pio­nerån­den og viljen til for­an­dring er stadig meget vig­ti­ge ele­men­ter i virk­som­he­den.