Cirkulær økonomi

Ver­dens res­sour­cer og natur er under pres. Vi fo­ku­se­rer derfor på be­gre­ber­ne res­sour­ce­ef­fek­ti­vi­tet og cir­ku­lær øko­no­mi i for­hold til den måde, vi løser kun­der­nes op­ga­ver på - og i vores egen for­ret­ning i dialog med vores le­ve­ran­dø­rer. Be­gre­bet cir­ku­lær øko­no­mi for­e­ner vores am­bi­tio­ner på mil­jø­om­rå­det, vores ansvar for om­ver­de­nen, sund for­ret­nings­ud­vik­ling, og de am­bi­tio­ner vi har på vores kun­ders vegne.

Vi har ambitioner på vores kunders vegne

Vi ved i dag, at vores tryksager i vid udstrækning bliver recirkuleret til nyt papir og pap, som vi køber og bruger igen. For yderligere at reducere ressourceforbrug og samtidig spare tid og omkostninger for vores kunder, leverandører og os selv, har vi udviklet en række digitale løsninger, som dels understøtter vores tryksager og dels kan anvendes selvstændigt.

Bæredygtighed

Johnsen er en virksomhed, der har bæredygtighed som en grundlæggende værdi i alt, hvad vi foretager os. Vi anvender i videst muligt omfang FSC-papir og genbrugspapir. Vi begrænser og recirkulerer vores makulatur. Vi er DONG klimapartner og aftager for størstedelen vedvarende energi. Vi var det andet trykkeri i Danmark, der blev EMAS III certificeret – alt sammen fordi vi vil drive en så bæredygtig virksomhed som muligt.